Program 12 september 2018, 7A Odenplan Stockholm

08.00-09.00 Registrering

09.00 – 09.10 Invigning – Expo Medica hälsar välkommen

09.10 – 09.50 Plenum – ”När vården skadar: om vårdrelaterad PTSD”
Personer som lider av en psykisk sjukdom löper generellt högre risk att drabbas av PTSD, vilket gör patienter i den psykiatriska vården särskilt sårbara. Internationell forskning visar att patienter som vårdats på en psykiatrisk avdelning, frivilligt eller med tvång, kan utveckla PTSD som ett resultat av själva vården. Hur är det möjligt att den vård som syftar till att läka också kan skada, och hur kan det undvikas?
Föreläsare: Thérèse Eriksson, beteendevetare och medförfattare till boken ”Slutstation rättspsyk”

Välj mellan 4 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Notera vissa pass med samma rubrik har del 1, del 2, del 3, det betyder att dem hör ihop, föreläsningen fortsätter.

09.50 – 10.30 Förmiddagsfika

10.30-11.20 Seminariepass 1

Trauma i kombination med pågående stress.
PTSD, diagnosen för trauma, handlar i grunden om att man på olika sätt fortsätter att reagera på och påverkas av tidigare hot, även när det blivit ”lugnt” igen och hotet inte längre föreligger. Denna diagnos har dock kritiserats för att vara alltför västerländsk, och passa dåligt för civila med krigs-och flyktrelaterade trauman, där de flesta som drabbas befinner sig i en fortsatt situation av fara eller osäkerhet. Presentation handlar just om kombinationen av trauma och pågående stress, något som gäller många flyktingar i Sverige – hur detta påverkar individen, hur man på bästa sätt kan hantera situationen, och vilket stöd omgivningen kan ge.
Föreläsare: Ulf Gustavsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, tidigare chef för ett behandlingscenter med inriktning på krigs- och flyktrelaterad psykisk ohälsa. Han har arbetat med ett särskilt migrationsfokus sedan början av 1990-talet, som behandlare, handledare och utbildare. Han är medförfattare till boken ”Krig tortyr och flykt – vad gör det med människan och hur kan vi hjälpa”

B Anknytning och omsorg när våld är vardag
Vilka blir konsekvenserna när föräldrar är skrämmande eller skräckslagna?
Barns reaktioner på våld i föräldrars nära relation, och de långvariga effekterna på barns psykisk hälsa och utveckling av att växa upp i en familj där våld i nära relationer utgör ett återkommande mönster, beskrivs.
Föreläsare: Kjerstin Almqvist, Professor i psykologi, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut

C Krisstöd vid allvarlig händelse – nytt kunskapsunderlag
–        Övergripande drag ur Socialstyrelsens reviderade kunskapsunderlag för Krisstöd vid Allvarlig Händelse från 2018
–        Utmaningar och utvecklingsbehov inför framtiden
Föreläsare: Filip Arnberg, docent i klinisk psykologi, leg psykolog, centrumchef vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet

D Medkänslans pris… del 1
Om sekundärtraumatisering och utbrändhet hos yrkesverksamma. Om tabu att tala om hjälpande yrken som riskyrken, samtidigt som det är nödvändigt för att kunna förebygga och bearbeta de belastningar som de innebär. Utsattheten är stor, sjukfrånvaron hög och många som i sitt yrke dagligen möter våld, smärta, ångest eller lidande får det sämre i privatlivet.
Föreläsare: Maria Bauer, beteendevetare

11.20 – 11.30 Bensträck

11.30 – 12.20 Seminariepass 2

Stöd till dem som möter utvisningshotade
Att möta unga ensamkommande som tappat hoppet, som inte ser någon mening med livet, kan vara en stor utmaning på flera sätt. De vuxna riskerar att fyllas av liknande upplevelser av maktlöshet och hopplöshet som de unga bär på. Känslor av skuld och otillräcklighet är vanligt hos vuxna nyckelpersoner omkring ungdomarna. Men för de vuxna är det viktigt att behålla ett hopp, och se till vad man faktiskt kan göra, inte fastna i hopplöshet kring allt det som inte kan påverkas. Presentation ger tips och råd för stödet till unga flyktingar i svåra lägen.
Föreläsare: Ulf Gustavsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, tidigare chef för ett behandlingscenter med inriktning på krigs- och flyktrelaterad psykisk ohälsa. Han har arbetat med ett särskilt migrationsfokus sedan början av 1990-talet, som behandlare, handledare och utbildare. Han är medförfattare till boken ”Krig tortyr och flykt – vad gör det med människan och hur kan vi hjälpa”

Interventioner för våldsutsatta barn
I och med att den negativa påverkan som våld i familjen har på barns hälsa och utveckling har uppmärksammats alltmer har olika insatser för de våldsutsatta barnen utvecklats. I föreläsningen presenteras de vanligaste insatserna för våldsutsatta barn och det aktuella kunskapsläget om vilka insatser som ger bäst effekter.
Föreläsare: Kjerstin Almqvist, Professor i medicinsk psykologi, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Psykiska reaktioner hos personal efter katastrofinsatser: Vad händer i huvudet och vad kan vi göra?
Personal som möter traumatiserade individer kan utsättas för svåra psykiska påfrestningar som dröjer sig kvar. Om insatserna sker under svåra förhållanden kan också situationen i sig lämna avtryck hos personalen. Under denna presentation redovisas en överblick av olika psykiska konsekvenser och av individuella och organisatoriska aspekter som kan bidra till att minska riskerna för negativa följdverkningar hos personal som arbetar under dessa förhållanden.
Föreläsare: Filip Arnberg, docent i klinisk psykologi, leg psykolog, centrumchef vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet

D Medkänslans pris… del 2
Om sekundärtraumatisering och utbrändhet hos yrkesverksamma. Om tabu att tala om hjälpande yrken som riskyrken, samtidigt som det är nödvändigt för att kunna förebygga och bearbeta de belastningar som de innebär. Utsattheten är stor, sjukfrånvaron hög och många som i sitt yrke dagligen möter våld, smärta, ångest eller lidande får det sämre i privatlivet.
Föreläsare: 
Maria Bauer, beteendevetare

12.20 – 13.20 Lunch

13.20 – 14.10 Seminariepass 3

När egenvården blir fel – vid trauma och missbruk..del 1
När man har utvecklat ett kontinuerligt missbruk missbrukar man för att man mår dåligt. som en självmedicinering. Anledningen att man mår dåligt är ofta trauman, vilket visas tydligt av internationell forskning. Men för att få hjälp med behandling av traumat måste personen upphöra med missbruket och blir därför skyddslös under behandlingen. Därför måste behandlingen börja med anknytningsarbete och relationsskapande. Det är i en tillräckligt trygg relation till behandlaren som man kan erbjuda tillräckligt mycket skydd för att demonerna ska kunna utmanas
Föreläsare: Stefan Sandström, leg psykolog

Stöd och behandling vid traumatillstånd hos små barn
I fokus för presentationen står den traumafokuserade behandlingsmodellen Child Parent Psychotherapy (CPP) för barn 0-6 år och deras omsorgsperson. CPP har en integrativ teoretisk bas med inslag av traumateori, anknytningsteori och neuropsykologi. Centrala behandlingskomponenter är tryggande föräldraskap, affektreglering, traumabearbetning, traumanarrativ och konsolidering. Konkreta och praktiska anpassningar som behövs vid insatser riktade till små barn illustreras med kliniska vinjetter. RCT-studier i USA visar god evidens för CPP. Pågående svensk forskning och utbildning i CPP presenteras.
Föreläsare: Agneta Thorén, leg psykolog, leg psykoterapeut och fil. dr i psykologi. Hennes forskningsfält rör utvecklingspsykologi vid medfödda funktionsvariationer samt barn- och ungdomspsykoterapi. Agneta är verksam som lärare och psykoterapeut vid Ericastiftelsen och utbildad i traumabehandling för små barn.

 Erfarenheter efter terrordådet på Drottninggatan 
Föreläsare: Ola Slettenmark, 
samordningschef, Länsstyrelsen Stockholm


D Att förstå sin egen utsatthet i arbete med utsatta människor…del 1
Det finns ett begrepp som fångar personalens situation inom kontaktyrken när man arbetar med och för utsatta klienter: ”ställföreträdande traumatisering”. Bilden av världen och människor förändras. Man kan bli cynisk och uppgiven. Utmattningssyndromet hotar med sin närhet. Även självbilden kan bli annorlunda med en växande känsla av värdelöshet och inkompetens.

Klientens, patientens, elevens behov är omätliga. En paradoxal erfarenhet är att den som ger mest för sina klienter, patienter och elever; anstränger sig, går till mötes och aldrig ger upp också är den som ofta blir mest utsatt och sårbar. I denna utbildningsdag läggs fokus på hjälparen själv. Vad kan vi göra för att bevara oss själva då vi hjälper andra? Även i den organisation som fungerar optimalt, där resurser är tillräckliga och arbetsledningen kompetent, uppstår en känsla av brist som tycks höra till kontaktyrkets ofrånkomliga utsatthet.

I föreläsningen presenteras ett antal psykologiska teorier som beskriver denna utsatthet. Samma fenomen blir också belyst ur ett existentiellt perspektiv. Vad har filosoferna och de skönlitterära författarna att lära personal inom kontaktyrken? Möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte.
Föreläsare: Jakob Carlander, leg psykoterapeut och teologie licentiat

14.10 – 14.40 Eftermiddagskaffe

 14.40 – 15.30 Seminariepass 4

När egenvården blir fel – vid trauma och missbruk..del 2
När man har utvecklat ett kontinuerligt missbruk missbrukar man för att man mår dåligt. som en självmedicinering. Anledningen att man mår dåligt är ofta trauman, vilket visas tydligt av internationell forskning. Men för att få hjälp med behandling av traumat måste personen upphöra med missbruket och blir därför skyddslös under behandlingen. Därför måste behandlingen börja med anknytningsarbete och relationsskapande. Det är i en tillräckligt trygg relation till behandlaren som man kan erbjuda tillräckligt mycket skydd för att demonerna ska kunna utmanas
Föreläsare: Stefan Sandström, leg psykolog

B Behandling av ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp utifrån den evidensbaserade modellen EMDR.
Föreläsningen kommer att beskriva ett integrativt sätt att arbeta med EMDR behandling vid sexuella övergrepp. En översikt av EMDR behandling samt fallbeskrivning.
Föreläsare: Malin Kan,
 överläkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, leg psykoterapeut

Kriskommunikationens  betydelse vid  ryktesspridning
Föreläsare: Henrik Olinder, 
sakkunnig i kriskommunikation/redaktör vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Att förstå sin egen utsatthet i arbete med utsatta människor…del 2
Föreläsare: Jakob Carlander, leg psykoterapeut och teologie licentiat

15.30 – 15.40 Bensträck

15.40 – 16.20 Plenum – Amorös Anorexi
En problematik som grundar sig i sexuella övergrepp av olika slag. Sexuella övergrepp, kränkningar, sexuella anspelningar etc, är betydligt vanligare än vad vi ser på ytan. Detta leder till relationell så väl som sexuell anorexi, dvs undvikande av intimitet av olika slag.
Moderator: Torbjörn Fjällström, addiktolog och gestaltterapeut

16.20 Traumadagen slut för i år.

Med reservation för ändringar i programmet.

OK
På Trauma dagen använder vi kakor (cookies) för att du ska få bästa möjliga användarupplevelse. Genom att du fortsätter att titta på vår sajt godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?